Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening.
(som ændret på generalforsamlingen i 2014)
§ 1.
Foreningens navn er Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening.
Hjemsted er Lilballe, og det er en selvejende institution.


§ 2.
Formålet er at stille lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter, private selskaber samt afholdelse af
egne arrangementer. Desforuden skal foreningen styrke sammenholdet mellem beboerne i Lilballe
og arbejde for fælles faciliteter til gavn for alle beboere. Foreningens husgeråd kan lejes af
foreningens medlemmer.


§ 3.
For så vidt der af foreningens arbejde og drift fremkommer overskud, kan det anvendes til
modernisering eller udvidelse af bestående bygninger.
Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut på konto lydende på foreningens navn eller
eventuelt anbringes i værdipapirer, i hvilke umyndiges midler må anbringes.


§ 4.
Alle, der er interesseret i foreningens arbejde, kan optages som medlemmer. Medlemsåret løber fra
1.4. – 31.3. Ved optagelsen indbetales et årligt bidrag pr. husstand. Bidragets størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Medlemsbevis giver adgang til stemmeret på generalforsamlingen.


§ 5.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
i forening. Ved optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud. Medlemmerne har ingen
andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der tilfalder foreningen.


§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtægtsændringer og salg af ejendom
skal vedtages på generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt
stemmeflertal.
En beslutning om foreningens opløsning er dog kun gyldig, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for opløsning. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på to hinanden følgende
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning træffer
generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle
omstændigheder skal anvendes til forenings- og/eller kulturelle formål i Kolding Kommune, først
og fremmest i Eltang – Vilstrup kommunes gamle område.


§ 7.
Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang.
Hver husstand har ret til 2 medlemmer over 18 år med stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med 14 dages varsel.
Dagsorden angives i bekendtgørelsen.
Indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må
indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning aflægges til godkendelse.
3. Regnskabet aflægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst
10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.


§ 10.
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der vælges for 2 år ad
gangen, således at der skiftevis hver andet år afgår 2 og 3 medlemmer.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen og, der vælges 2.


§ 11.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden,
Den sørger for vedligeholdelse af forsamlingshuset, ansætter og afskediger eventuel medhjælp,
fastsætter lejen for forsamlingshuset. Der føres protokol over det på møderne passerede.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst to medlemmer anser det for påkrævet.


§ 12.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Driftsregnskab og status afleveres senest 20. februar til bestyrelsen i revideret stand.


§ 13.
På ordinær generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant.
De vælges for 2 år ad gangen.